Dokter Gigi:

1. drg. Imung Soca Hayati

Perawat Gigi:

1. Giyanti Sri Wahyuningish, A.Md KG

2. Nur Khasanah Melawati, A.Md KG

3. Yusnovi Nur Laili, A.Md KG